Doručenie kamkoľvek v SR, ČR a HU

1.1. Prečo sa zapojiť do affiliate
programu Kvety.sk?

Jedna vec je istá. Každá webstránka je vďaka kvetom o kúsok pestrejšia. Druhým dôvodom na zapojenie sa do Affiliate programu je možný zárobok. Odmeníme vás províziami za každého návštevníka, ktorý k nám príde nakúpiť z vašej webstránky. A je len na vás, ako im o kvetoch dáte vedieť. Tak teda zasaďte na vašu stránku prvé kvety.

1.2. Formy affiliate programu Kvety.sk

Affiliate program by mal byť tak trochu „na mieru“ pre každého partnera, preto obsahuje viacero reklamných objektov (ďalej len objekt). Napríklad bannery, textové reklamy, stránkové peely, textové linky a iné.

Zdrojové dáta

Náš Affiliate program ponúka v sekcii „marketing materials“ objekty spolu s html kódom, ktoré sa dajú jednoducho vložiť na stránku partnera. Objekty sú sezónne menené a vďaka vloženiu celého kódu dokážeme zabezpečiť aktuálnosť zobrazovaných reklám.

XML feed

Affiliate spolupráca na základe XML Feed prebieha na základe starostlivého individuálneho schvaľovania partnerov spoločnosťou Kvety.sk.

Vzhľad webstránky partnera, ktorý sa zapojí do Affiliate programu Kvety.sk formou XML Feed, vyzerá nasledovne:

 • hlavička - Header a Päta – Footer webstránky partnera;
 • obsah, telo web stránky Affiliate partnera bude načítavané / bude kopírovať web stránku spoločnosti Kvety.sk;
 • header a footer stránky Affiliate partnera;
 • ponuka spoločnosti Kvety.sk sa bude zobrazovať na všetkých portáloch rovnako, čím sa zabezpečí aktuálnosť a dostupnosť ponuky.

1.3. Podmienky spolupráce

V prípade zaradenia do Affiliate programu Kvety.sk budú partnerovi udelené odvolateľné, nie výlučné, bezplatné práva po dobu, na ktorú bola táto zmluva uzavretá, na umiestnenie jedného alebo niekoľkých bannerov na stránke Affiliate partnera odkazujúce na stránku www.kvety.sk s jedinečným affiliate ID, ktoré identifikuje partnerský portál. 

Spolupráca je založená na percentuálnej reklamnej provízii pre partnera Affiliate programu, ktorá sa odvíja od úspešne zrealizovaného predaja produktov spoločnosti Kvety.sk s.r.o. na stránke www.kvety.sk.

Produkty uverejnené na stránke www.kvety.sk predstavujú produkty spoločnosti Kvety.sk s.r.o., ktorá sa zaoberá online donáškou kvetov a darčekov na Slovensku i do zahraničia.

Spolupráca môže byť zamietnutá v prípade, že stránka Affiliate partnera nie je vhodná pre spoluprácu so spoločnosťou Kvety.sk. Za nevhodné partnerské portály sa považujú stránky, ktoré:

 • obsahujú sexuálne explicitný materiál,
 • obsahujú násilie,
 • podporujú rozlišovanie založené na rase, pohlaví, náboženstve, národnosti, sexuálnej orientácii alebo veku,
 • podporujú nelegálne činnosti,
 • porušujú práva duševného vlastníctva,
 • iné porušenie duševných práv,
 • v prípade rozporu s firemnými plánmi spoločnosti Kvety.sk s.r.o.

Pri registrácii do Affiliate programu partner súhlasí, že nebude prevádzkovať rovnaké, resp. podobné aktivity, ani sa nebude podieľať na propagácii podobných služieb. Ak bude žiadosť partnera zamietnutá, partner môže o spoluprácu opakovane požiadať v prípade, že dôvody, ktoré boli prekážkou vzájomnej spolupráce, už pominuli. V prípade, že počas spolupráce dôjde k zmene alebo doplneniu obsahu stránky, ktorý je v rozpore s hore popísanými bodmi, ktoré sú vylúčené zo spolupráce, je spoločnosť Kvety.sk s.r.o. oprávnená od zmluvy odstúpiť bez dodatočných kompenzácií.

1.4. Prihlásenie sa do affiliate
programu spoločnosti Kvety.sk

Do Affiliate programu spoločnosti Kvety.sk sa partner môže prihlásiť na odkaze affiliate.kvety.sk

Pri online registrácii bude partnerovi pridelené jedinečné affiliate ID, ktoré bude slúžiť na identifikáciu v celom affiliate programe a taktiež na identifikáciu nákupov.

Pri online registrácii do Affiliate programu Kvety.sk partner vyjadruje súhlas, že:nepoužije žiadne informácie získané zo stránky www.kvety.sk v spojení s touto zmluvou na osobné účely, len do rámca, ktorý dovoľuje zákon a táto zmluva;nepoužije informácie, ktoré získa prístupom do admin systému Affiliate programu pre tretiu stranu. Tieto informácie použije len v rámci spolupráce so spoločnosťou Kvety.sk; neposkytne informácie, ktoré budú prístupné tretej strane; nebude upravovať význam a zmysel či grafický vzhľad bannerov okrem ich veľkosti.

Proces vystavovania objednávok

Po obdržaní objednávky uskutočnenej po kliknutí na objekt umiestnený na stránke partnera bude objednávka zaevidovaná v online evidencii prijatých objednávok spoločnosti Kvety.sk. Už pri prijatí bude obsahovať informáciu o pôvode zákazníka vo forme affiliate ID partnera.

Po obdržaní informácie o uhradení objednávky objednávka automaticky zmení svoj status na uhradenú a bude vybavená spoločnosťou Kvety.sk. Pri zmene statusu na „vybavená“ sa partnerovi automaticky pripočíta v systéme percentuálna reklamná provízia v časti „current commissions“.

1.5. Stanovenie výšky reklamnej provízie

Výška reklamnej provízie je pre partnera určená nasledovne:
provízia bude partnerovi vyplácaná v prípade, ak celková hodnota provízie presiahne 50 Eur s DPH; výška provízie je stanovená percentuálne z obratu za celkové množstvo produktov nakúpených zákazníkmi pri ich prvej objednávke. Výška provízie je počítaná len zo všetkých prvých objednávok zákazníkov prichádzajúcich na stránku www.kvety.sk z objektov na stránke partnera;výška provízie pre partnera sa môže pohybovať v rozmedzí 7 úrovní:
1. úroveň – 3 %
2. úroveň – 5 %
3. úroveň – 7 %
4. úroveň – 9 %
5. úroveň – 11 %
6. úroveň – 13 %
7. úroveň – 15 %

O preradenie do vyššej úrovne môže partner požiadať vždy po uplynutí 1 roka spolupráce na základe výšky dosiahnutého obratu.

1.6. Podmienky vyplácania provízie

V prípade, že zákazník po kliknutí na odkaz umiestnený na internetovej stránke partnera zakúpi akýkoľvek tovar na webstránke www.kvety.sk, riadne zaplatí jeho cenu a tovar nevráti v zákonnej lehote od jeho doručenia, má partner nárok na odmenu vo výške určenej z ceny prvého nákupu.

Fakturácia provízií je podľa ich výšky buď:
mesačne
štvrťročne
polročne
ročne

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, bude provízia vyplatená bankovým prevodom na účet, ktorý partner zadá pri žiadosti o zaradenie do Affiliate programu spoločnosti Kvety.sk.

1.7. Spolupráca s affiliate partnerom

Dohoda o spolupráci je uzavretá na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom, kedy partner vykoná online registráciu a súhlasí s podmienkami pre zaradenie do Affiliate programu spoločnosti Kvety.sk.

Spoločnosť Kvety.sk si vyhradzuje právo prerušiť spoluprácu, ak zistí, že stránka partnera prestala spĺňať podmienky uvedené vyššie. Spoločnosť Kvety.sk môže prerušiť spoluprácu s partnerom aj na základe jej rozhodnutia bez udania dôvodu.

Spolupráca v tomto programe je ohraničená podľa slovenského práva a uzavretie ako aj odstúpenie od zmluvy a ostatné podmienky spolupráce, ktoré nie sú v zmluve špecifikované, spadajú pod platné zákony Slovenskej republiky.

Affiliate partner pri odoslaní žiadosti potvrdzuje, že si túto zmluvu riadne prečítal a súhlasí so všetkými jej podmienkami.

V prípade otázok alebo nejasností nás, prosím, kontaktujte na firmy@kvety.sk